Kvalitet

Nöjdhet bland elever och vårdnadshavare

Nordic International School har en väl genomarbetad kvalitetsprocess där vi regelbundet mäter och utvärderar upplevd nöjdhet bland elever, personal och vårdnadshavare.

Enkätresultat

I den årliga enkätundersökningen bland elever och vårdnadshavare ställs frågor som avser att följa upp upplevelsen av undervisningen och skolans värdegrundsarbete, med bland annat frågor kring trygghet, arbetsro och respektfullt bemötande, samt elevernas och vårdnadshavarnas övergripande nöjdhet.

Norrköping – 2020/2021

Vår interna Kvalitetsenkät

Vår interna kvalitetsenkät genomförd under vårterminen visar att såväl elever som vårdnadshavare är nöjda med Nordic International School Norrköping. På frågan om man kan rekommendera sin skola till andra svarar eleverna 3,4 och vårdnadshavare 4,2 på en femgradig skala.

Årets kvalitetsenkät visar också att eleverna trivs i sin skola (3,9), känner sig trygga (4,0) och att de har bra kontakt med sin mentor (4,3). De upplever också att de får reda på vad de behöver kunna för att nå kunskapskraven i de olika kurserna (3,8), att de vet vilka regler som gäller i skolan (4,0) och att de arbetar mycket i ”Houses” på skolan (4,2)

Vårdnadshavarna upplever också att deras barn trivs i skolan (4,4) och de känner att skolan lever upp till deras förväntningar (4,0). De tycker att skolan har bra lärare (4,2), att det är ordning och reda på skolan (4,0) och att deras barn känner sig trygga i skolan (4,5). Vårdnadshavarna upplever också att barnen har en stimulerande lärmiljö i skolan (4,1) och att skolan tar hänsyn till deras barns tankar och åsikter (4,1).

Skolinspektionens nationella Skolenkät